Ñuke Mapu
http://www.mapuche.info/
Centro de Documentación Mapuche
Mapuche Documentation Center

2016-05-13 | Campañas | Mapuche

Chile måste upphöra med förtrycket av mapuchefolket

Den 10–12 maj 2016 avlägger Chiles president Michelle Bachelet statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. President Bachelet kommer därför att möta företrädare från regeringen, näringslivet och det civila samhället. Detta är det första statsbesöket från Chile till Sverige med motiveringen att Sverige och Chile är likasinnade i flera frågor, bland annat frihandel, FN-politik, mänskliga rättigheter, klimat och jämställdhet.


Chiles president Michelle Bachelet företräder en stat som i stor utsträckning förtrycker ursprungsbefolkningen; mapuchefolket. I det chilenska samhället finns en växande medvetenhet om att mapuchefolket utgör en försummad folkgrupp, som under gångna sekler har utsatts för övergrepp.

Mapuchefolket i Chile led svårt under Pinochetdiktaturen. Med stor hänsynslöshet konfiskerades stora landområden som tillhör mapuchefolket. Under många år har mapuchefolket sett sina landområden konfiskerade och sålda till privata intressenter. Mapuchefolket, som omfattar 2 miljoner personer, har organiserat sig politiskt och kräver nu en dialog om respekt för sina rättigheter. Responsen har varit en militarisering av de områden där mapuchefolket bor, samt omfattande fängslanden av aktivister enligt den anti-terrorlagstiftning som ger möjlighet att hålla misstänkta mapucheaktivister tillfångatagna utan att presentera åtalsgrunder och utan rätt till offentligt biträde i upp till två år.

I regeringen Bachetets regeringsprogram, fanns ett utförligt avsnitt om urbefolkningspolitiken. I det står att man ska motverka diskriminering av mapuchefolket och förbättra deras situation. Med denna regering fanns det förväntningar på att konfiskeringarna och förföljelserna av mapuchefolket skulle upphöra. Så har dock inte skett.

Idag sitter 18 politiska fångar tillhörande urfolket mapuche fängslade i södra Chile anklagade för ”terrorism”. Detta har väckt uppmärksamhet i Chile och internationellt. Som president har Michelle Bachelet nio gånger givit klartecken till domstolar att tillämpa anti-terrorlagstiftningen mot mapucheaktivister. De senaste 20 årens behandling av mapuchefolket har lett till kritik av Chiles regering från flera av FN:s särskilda sändebud. Senast den 18 mars 2016; Chiles statliga myndighet, Nationella Institutet för Mänskliga Rättigheter (Instituto Nacional de Derechos Humanos), har anmält den chilenska polisen, för tortyr av mapucheaktivister, som praktiskt taget betraktas som terrorister.

Den chilenska statens beslut och agerande kränker mapuchefolkets rättigheter och strider mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Statsbesöket av Chiles president ger ett tillfälle för Sverige att uppmärksamma kränkningarna av mapuchefolkets rättigheter.

Vi som representanter för urfolk välkomnar den chilenska regeringens - många gånger påstådda - arbete med att lösa denna fråga, och vi är redo att delta aktivt i detta arbete. Vi vill tillsammans med andra folk bygga samhällen baserade på en respektfull relation mellan människor.

Vi hoppas att statsminister Stefan Löfvén i samband med detta statsbesök lyfter fram vikten av respekt för mänskliga rättigheter och respekt för ursprungsbefolkningars rättigheter i dialogen med Chiles president.

Jorge Calbucura. Mapuchefolket, docent i sociologi
Stefan Mikaelsson. Samefolket, ordförande för Sametinget
Peter Rodhe. Samefolket, ordförande för Riksorganisationen Same Ätnam
Lilian Mikaelsson. Samefolket, miljö- och människorättsaktivist
Majvor Massa Eriksson. Samefolket, Barn- och familjeterapeut, leg. Psykoterapeut
Carmen Blanco Valer. Quechuafolket, Urfolks- och globalrättviseaktivist
Jerker Bexelius. Samefolket, åejvie Stiftelsen Gaaltije
Domingo Paine. Mapuchefolket, konsult i energieffektivisering
Oscar Loncochino. Mapuchefolket

Por Calbucura, J. | Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

Publicado: 2016-05-13 | Revisado: 2016-05-09 19:36:34 | Enlace de actual documento: http://www.mapuche.info/?pagina=6718